Actualitat Notícies

AJUDES TIC CÀMARA VALÈNCIA

Convocatoria per a accions de digitalització en PIMES
AJUDES TIC CÀMARA VALÈNCIA

El programa té com a objectiu impulsar la incorporació de TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) en les pimes, per a fomentar la competitivitat i aprofitar els avantatges tecnològics en les empreses.

DIRIGIT A

​Les ajudes van destinades a totes les empreses de la província de València que complisquen els requisits.

REQUISITS

Ser una pime (petita o mitjana empresa) o autònom.

Estar al corrent de pagaments de les seues obligacions tributaris i amb la Seguretat Social.

Complir la norma de mínimis (Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis), és a dir, no haver rebut ajudes de qualsevol Administració Pública que sumades siguen superiors a 200.000 € en els últims tres anys, 100.000 euros en el cas d'empreses que operen en el sector transporte per carretera.

Estar donat d'alta en el Cens de l'IAE. Independentment dels epígrafs de l'IAE en els quals estiguen donades d'alta, queden exceptuades aquelles empreses que operen en els sectors de la pesca, l'aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren en la llista de l'Annex I del TFUE

No trobar-se incursa en cap de les prohibicions a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003.

QUANTIA

La subvenció arriba fins al 50% de la solució amb un màxim de 3.500€.

SOL·LICITUD

Presente la seua sol·licitud a través de la seu electrònica.

El termini de sol·licitud de la convocatòria finalitza dijous que ve 22 d'abril a les 14:00h.

Més info en la web de Cambra València: Convocatòria

 

© 2021 - IDEAT - Ajuntament de Torrent - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball